vstup pro studenty | vyhledávání
| | |

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ ČINNOST A ZAMĚSTNANOST

Studijní program bakalářského studia:
B6804 - Právní specializace
Studijní obor: Sociálně právní činnost a zaměstnanost


1. semestr
Povinné předměty:
Základy práva2/2z
Vybrané otázky obecných a českých právních dějin2/1z
Základy sociologie2/1Zk
Teorie sociální politiky2/2z
Národní hospodářství2/1z
Sociální psychologie2/1Zk
Cizí jazyk0/2z
Český jazyk pro cizince0/2z
Volitelné předměty:
Tělesná výchova0/2z
Úvod do studia lidských práv 0/2z


2. semestr
Povinné předměty:
Vybrané otázky obecných a českých právních dějin2/2Zk
Základy práva2/2Zk
Teorie sociální politiky2/2Zk
Sociálně právní komparatistika2/2Zk
Národní hospodářství2/2z
Cizí jazyk0/2z
Český jazyk pro cizince0/2z
Volitelné předměty:
Tělesná výchova0/2z
Právní etika0/2z

Po druhém semestru první část praxe v délce jeden měsíc - v zařízení, které se zabývá poskytováním sociálních služeb.

3. semestr
Povinné předměty:
Ústavní právo2/2z
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení2/2z
Správní právo2/2z
Politika zaměstnanosti a trh práce2/2Zk
Sociální deviace2/2Zk
Cizí jazyk0/2Zk
Český jazyk pro cizince0/2Zk
Volitelné předměty:
Právní politika2/0z
Interpretace právních textů2/0z


4. semestr
Povinné předměty:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení2/2Zk
Vybrané otázky občanského práva hmotného a procesního2/2Zk
Ekonomika a řízení firmy2/2Zk
Statistické a ekonometrické metody2/2Zk
Oblasti sociální politiky2/2z
Právní informatika0/2z
Volitelné předměty:
Komunikační dovednosti2/0z
Organizace veřejné moci2/0z

Po čtvrtém semestru druhá část praxe v délce jeden měsíc - v personálním oddělení výrobního, obchodního nebo dopravního podniku, případně podniku služeb.

5. semestr
Povinné předměty:
Vybrané otázky občanského práva hmotného a procesního2/2z
Základy finančního a obchodního práva2/2Zk
Základy trestního práva2/2Zk
Terénní sociální péče2/2z
Probační péče2/2Zk
Automatizovaný systém právních informací0/2z
Volitelné předměty:
Seminář k přípravě bakalářské práce0/2z
Politické instituce2/0z


6. semestr
Povinné předměty:
Sociální politika v Radě Evropy a EU2/1z
Rodinné právo2/1z
Živnostenské právo2/2Zk
Demografie2/2Zk
Terénní sociální péče2/2Zk
Protidrogová prevence2/2Zk
Volitelné předměty:
Seminář k přípravě bakalářské práce0/2z
Využití internetu v právní informatice0/2z

Bakalářská zkouška: Teorie sociální politiky, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Politika zaměstnanosti a trh práce. Do konce 6. semestru po splnění všech studijních povinností obhajoba bakalářské práce a bakalářská zkouška. Obhajobou bakalářské práce je ukončeno bakalářské studium.